;شماره بار مبدا بارگیری BA بوسنی و هرزگوین 71 Sarajevo, مقصد تخلیه بار BA بوسنی و هرزگوین 70 Jajce. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله