;شماره بار مبدا بارگیری AT اتریش 1010 Wien, مقصد تخلیه بار AL آلبانی 1001 Tiranë. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله