;شماره بار مبدا بارگیری AL آلبانی 10 Tirana, مقصد تخلیه بار BA بوسنی و هرزگوین Bosnia and Herzegovina. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله